Polityka Prywatności

§1 zasady ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową www.sklep.pracownialunula.pl (zwaną dalej: „Stroną Internetową”).
• Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników/Klientów jest Karolina Hołota prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lunula Karolina Hołota,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6572894409, REGON: 384772080, zwana dalej: „Administratorem”.
• Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane
w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
• Korzystanie ze Strony Internetowej nie wymaga podania danych osobowych, chyba że Użytkownik zamierza dokonać zakupu produktu, wysłać zapytanie ofertowe lub wyrazić zgodę
na otrzymywanie newslettera.
• Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze jego dobrowolną decyzją. Jednakże ,brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą
elektroniczną oraz otrzymanie informacji zwrotnych, dotyczących Państwa ewentualnych zapytań.

§2
Zakres przetwarzania danych osobowych

W przypadku osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej zbierane są następujące dane:
• imię,
• numer telefonu,
• data ceremonii ślubnej/innego przyjęcia okolicznościowego,
• adres poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika strony w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na Stronie Internetowej, w zakresie
  odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym, czy w celu przekazywania informacji o bieżącej ofercie, promocjach, usługach, a także w celu wysyłki newslettera, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Prawa Użytkownika zostały szerzej opisane w §3 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w § 2 ust. 4 należy
  kierować na adres e-mail: sklep@pracownialunula.pl.

§3
Okresy Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  6.1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez ADO tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić ADO i jakie mogą być podnoszone wobec niej.
  6.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez ADO tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń

§4
Prawa Użytkownika/Klienta:

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
  7.1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  • Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił ADO.
  • Realizacja prawa odnosi skutek niezwłocznie po wycofaniu zgody.
  • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez ADO, zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem ADO może świadczyć jedynie za zgodą.
  7.2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  • Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli ADO przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing usług, czy badanie satysfakcji.
  • Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych.
  • Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i ADO nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
  7.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  • Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  • Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były
  przetwarzane;
 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu ADO podlega;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 • pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ADO może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega ADO.
  7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  • Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. ADO nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  • Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ADO ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje ADO, przetwarzając dane osobowe Klienta.
  7.5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  Klient ma prawo uzyskać od ADO potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania
  danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  7.6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO. Klient ma prawo do żądania od ADO niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych,
  które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, .
  7.7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać
  je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który jest powszechnie używany, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
  7.8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, ADO spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.
  7.9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
  7.10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§5
Podstawowe obowiązki Administratora danych:

Administrator danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych, celem zapewnienia ochrony interesów Użytkowników, aby dane były:
• przetwarzane zgodnie z prawem,
• zbierane jedynie dla oznaczonych celów, zgodnych z prawem,
• niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby niezgodne z prawem,
• adekwatne i wystarczające do celów przetwarzania,
• przechowywane z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,
• przechowywane w postaci, która umożliwia identyfikację osób, których dotyczą.

Dane osobowe są przechowywane w sposób zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają ochronę przetwarzania danych.

§6
Mechanizm cookies, adres IP

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
 1. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. ADO nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności wprowadzone na tych stronach. Z tego powodu , zalecane jest, aby po przejściu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się
  z obowiązującą tam polityką prywatności.

§7
Pozostałe informację

 1. Wszelkie ewentualne pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników/Klientów na adres e-mail: sklep@pracownialunula.pl.
 1. ADO zastrzega, że Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym poinformuje Użytkowników/Klientów strony internetowej poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego
  dokumentu na stronie internetowej www.sklep.pracownialunula.pl.